WRPO 1.2

baner
Prace badawcze w zakresie opracowania receptur i technologii łączenia niezagospodarowanych polimerów
pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski,
umowa nr RPWP.01.02.00-30-0081/16-00 z dnia 04.04.2017r.
 
Elektrorecykling sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Prace badawcze w zakresie opracowania receptur i technologii łączenia niezagospodarowanych polimerów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego”.
 
Cel projektu: rozwój infrastruktury B+R oraz realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, służących opracowaniu pilotażowej linii technologicznej do produkcji bloków tworzywowych, zawierających w swym składzie polimery pochodzące ze ZSEE.
 
Planowane efekty: zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez wdrożenie do oferty nowych produktów cechujących się innowacyjnością.
 
Wartość projektu: 4 904 828,50 zł
 
Dofinansowanie: 2 512 668,29 zł
 

Zadanie nr 1 - Wyposażenie laboratorium.

Uwaga - Unieważnienie postępowania ofertowego z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Unieważnienie

Nowe postępowanie ofertowe

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę urządzeń na potrzeby wyposażenia laboratorium. Najlepszą ofertę złożyła firma ROLBATCH Magdalena Laabs z siedzibą w Eberswalde (Niemcy), ul. Angermünderstrasse 101, 16227 Eberswalde. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas reakcji serwisu rozumiany jako czas niezbędny do diagnozy przyczyny awarii, czas niezbędny do usunięcia awarii.


Zapytanie wyposażenie laboratorium
Załącznik 1 Formularz oferty wyposażenie laboratorium
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań wyposażenie laboratorium
 

Zadanie nr 2 - Wyposażenie pracowni przygotowania prób.

Uwaga: Dnia 05.05.2017 r. wprowadzono zmianę w Załączniku 1 Formularz oferty (pkt. I, tabela: Ceny jednostkowe) w następującym zakresie: zmiana z: „separator metali nieżelaznych” na „separator metali żelaznych”.

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni przygotowania prób. Najlepszą ofertę złożyła firma MT Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Legaczu, nieruchomość nr 1, 05-304 Stanisławów. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas reakcji serwisu rozumiany jako czas niezbędny do diagnozy przyczyny awarii, czas niezbędny do usunięcia awarii.


Zapytanie wyposażenie pracowni przygotowania prób
Załącznik 1 Formularz oferty wyposażenie pracowni przygotowania prób
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań wyposażenie pracowni przygotowania prób
 

Zadanie nr 3 - Budowa linii pilotażowej.

Wybór dostawcy: Elektrorecykling Sp. z o.o. informuje o nierozstrzygnięciu procedury wyboru dostawcy elementów do budowy linii pilotażowej z powodu braku ofert. Ponowne postępowanie zostanie ogłoszone wkrótce.


Zapytanie linia pilotażową
Załącznik 1 Formularz oferty linia pilotażowa
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań linia pilotażowa
 

UWAGA NOWE POSTĘPOWANIE OFERTOWE:

Wybór dostawcy:W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę elementów do budowy linii pilotażowej. Najlepszą ofertę złożyła firma ROLBATCH GmbH z siedzibą w Eberswalde (Niemcy), ul. Angermünderstrasse 101, 16227 Eberswalde. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas reakcji serwisu rozumiany jako czas niezbędny do diagnozy przyczyny awarii, czas niezbędny do usunięcia awarii.

Zapytanie linia pilotażowa
Załącznik 1 Formularz oferty linia pilotażowa
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązan linia pilotażowa
 

NOWE POSTĘPOWANIE: Zadanie nr 3 - Budowa linii pilotażowej.

Zapytanie linia pilotażowa
Załącznik 1 Formularz oferty linia pilotażowa
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań linia pilotażowa
 
Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę elementów do budowy linii pilotażowej. Najlepszą ofertę złożyła firma INES PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Borui Kościelnej, ul. Chmielna 3, 64-300 Nowy Tomyśl. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas reakcji serwisu rozumiany jako czas niezbędny do diagnozy przyczyny awarii, czas niezbędny do usunięcia awarii.
 

Zadanie nr 4 - Usługi doradcze.

Zapytanie usługi doradcze
Załącznik 1 Formularz oferty usługi doradcze
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań usługi doradcze
 
Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano wykonawcę badań i ekspertyz. Najlepszą ofertę złożyła firma LST-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Literacka 70. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas realizacji zamówienia.
 

Zadanie nr 5 - Badania laboratoryjne.

Zapytanie badania
Załacznik 1 - Formularz oferty badania
Załacznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań badania
Pytania i odpowiedzi badania

Wybór wykonawcy:  W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano wykonawcę badań laboratoryjnych. Najlepszą ofertę złożyła firma Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o.z siedzibą w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto.
 

Wpisy


Przykładowe logotypy