Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
pon - pt 8:00 do 16:00 (biuro)
EN DE CN
Projekty UE

WRPO 1.2

Fundusze Europejskie

Prace badawcze w zakresie opracowania receptur i technologii łączenia niezagospodarowanych polimerów
pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski,
umowa nr RPWP.01.02.00-30-0081/16-00 z dnia 04.04.2017r.

Elektrorecykling sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Prace badawcze w zakresie opracowania receptur i technologii łączenia niezagospodarowanych polimerów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego”.

Cel projektu: rozwój infrastruktury B+R oraz realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, służących opracowaniu pilotażowej linii technologicznej do produkcji bloków tworzywowych, zawierających w swym składzie polimery pochodzące ze ZSEE.

Planowane efekty: zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez wdrożenie do oferty nowych produktów cechujących się innowacyjnością.

Wartość projektu: 4 904 828,50 zł

Dofinansowanie: 2 512 668,29 zł

Zadanie nr 1 - Wyposażenie laboratorium

Uwaga - Unieważnienie postępowania ofertowego z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Unieważnienie

Nowe postępowanie ofertowe

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę urządzeń na potrzeby wyposażenia laboratorium. Najlepszą ofertę złożyła firma ROLBATCH Magdalena Laabs z siedzibą w Eberswalde (Niemcy), ul. Angermünderstrasse 101, 16227 Eberswalde. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas reakcji serwisu rozumiany jako czas niezbędny do diagnozy przyczyny awarii, czas niezbędny do usunięcia awarii.

Zapytanie wyposażenie laboratorium
Załącznik 1 Formularz oferty wyposażenie laboratorium
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań wyposażenie laboratorium

Zadanie nr 2 - Wyposażenie pracowni przygotowania prób

Uwaga: Dnia 05.05.2017 r. wprowadzono zmianę w Załączniku 1 Formularz oferty (pkt. I, tabela: Ceny jednostkowe) w następującym zakresie: zmiana z: „separator metali nieżelaznych” na „separator metali żelaznych”.

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni przygotowania prób. Najlepszą ofertę złożyła firma MT Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Legaczu, nieruchomość nr 1, 05-304 Stanisławów. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas reakcji serwisu rozumiany jako czas niezbędny do diagnozy przyczyny awarii, czas niezbędny do usunięcia awarii.

Zapytanie wyposażenie pracowni przygotowania prób
Załącznik 1 Formularz oferty wyposażenie pracowni przygotowania prób
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań wyposażenie pracowni przygotowania prób

Zadanie nr 3 - Budowa linii pilotażowej

Wybór dostawcy: Elektrorecykling Sp. z o.o. informuje o nierozstrzygnięciu procedury wyboru dostawcy elementów do budowy linii pilotażowej z powodu braku ofert. Ponowne postępowanie zostanie ogłoszone wkrótce.

Zapytanie linia pilotażowa
Załącznik 1 Formularz oferty linia pilotażowa
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań linia pilotażowa

UWAGA NOWE POSTĘPOWANIE OFERTOWE:

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę elementów do budowy linii pilotażowej. Najlepszą ofertę złożyła firma ROLBATCH GmbH z siedzibą w Eberswalde (Niemcy), ul. Angermünderstrasse 101, 16227 Eberswalde. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas reakcji serwisu rozumiany jako czas niezbędny do diagnozy przyczyny awarii, czas niezbędny do usunięcia awarii.

Zapytanie linia pilotażowa
Załącznik 1 Formularz oferty linia pilotażowa
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań linia pilotażowa

NOWE POSTĘPOWANIE: Zadanie nr 3 - Budowa linii pilotażowej

Zapytanie linia pilotażowa
Załącznik 1 Formularz oferty linia pilotażowa
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań linia pilotażowa

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę elementów do budowy linii pilotażowej. Najlepszą ofertę złożyła firma INES PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Borui Kościelnej, ul. Chmielna 3, 64-300 Nowy Tomyśl. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas reakcji serwisu rozumiany jako czas niezbędny do diagnozy przyczyny awarii, czas niezbędny do usunięcia awarii.

Zadanie nr 4 - Usługi doradcze

Zapytanie usługi doradcze
Załącznik 1 Formularz oferty usługi doradcze
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań usługi doradcze

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano wykonawcę badań i ekspertyz. Najlepszą ofertę złożyła firma LST-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Literacka 70. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas realizacji zamówienia.

Zadanie nr 5 - Badania laboratoryjne

Zapytanie badania
Załacznik 1 - Formularz oferty badania
Załacznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań badania
Pytania i odpowiedzi badania

Wybór wykonawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano wykonawcę badań laboratoryjnych. Najlepszą ofertę złożyła firma Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o.z siedzibą w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto.

POIR 4.1.4

Fundusze Europejskie

Elektrorecykling Polska Sp. z o.o., wraz z Politechniką Poznańską oraz Ecoprotech Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Niskoemisyjny kocioł grzewczy na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Cel projektu: opracowanie grupy nisko-emisyjnych kotłów grzewczych na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej, które będą cechowały się niską emisją zanieczyszczeń oraz wysoką sprawnością energetyczną.

Planowane efekty: prototyp niskoemisyjnego kotła grzewczego z możliwością wykorzystania energii odpadowej.

Wartość projektu: 5 410 711,80 zł

Dofinansowanie: 4 477 192,20 zł (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w tym dla Elektrorecykling Polska Sp. z o.o.: 687 052,08 zł

STRONA PROJEKTU

Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy materiałów i narzędzi do budowy prototypu pieca

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1251275
Opublikowane: 24-06-2020
Termin składania ofert: do 01-07-2020

Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Zapytanie ofertowe

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę materiałów i narzędzi do budowy prototypu pieca. Najlepszą ofertę złożyła firma METAL-PLAZM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Pniewach, ul. Mikołaja Kopernika 3, 62-045 Pniewy. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto.

POIR 3.2.2

Fundusze Europejskie

Elektrorecykling sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu wielkogabarytowych odpadów elektrycznych o wielomateriałowych, wielowarstwowych i wielokompozytowych właściwościach, zwłaszcza lodówek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Cel projektu: wdrożenie nowej technologii recyklingu wielkogabarytowych odpadów elektrycznych o wielomateriałowych, wielowarstwowych i wielokompozytowych właściwościach, umożliwiającej wytwarzanie płyt termoizolacyjnych i kształtek transportowych z surowców otrzymanych w tym samym ciągu technologicznym.

Planowane efekty: zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez wdrożenie do oferty nowych produktów cechujących się innowacyjnością.

Wartość projektu: 5 333 000,00 zł
Dofinansowanie: 2 399 850,00 zł

Zapytanie ofertowe sporządzono w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego InteligentnyRozwój, Działanie Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Dotyczy: dostawa linii technologicznej do przetwarzania lodówek i produkcji płyt termoizolacyjnych.

Zapytanie ofertowe - dostawa linii technologicznej
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę linii technologicznej do przetwarzania lodówek i produkcji płyt termoizolacyjnych. Najlepszą ofertę złożyła firma Sort-Bet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 32/U 15, 04-036 Warszawa. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas reakcji serwisu rozumiany jako czas niezbędny do diagnozy przyczyny awarii, czas niezbędny do usunięcia awarii.