POIR 3.2.2

940_626_fit_original_99_bvrcgy
 
Elektrorecykling sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu wielkogabarytowych odpadów elektrycznych o wielomateriałowych, wielowarstwowych i wielokompozytowych właściwościach, zwłaszcza lodówek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.
 
Cel projektu: wdrożenie nowej technologii recyklingu wielkogabarytowych odpadów elektrycznych o wielomateriałowych, wielowarstwowych i wielokompozytowych właściwościach, umożliwiającej wytwarzanie płyt termoizolacyjnych i kształtek transportowych z surowców otrzymanych w tym samym ciągu technologicznym.
 
Planowane efekty: zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez wdrożenie do oferty nowych produktów cechujących się innowacyjnością.

Wartość projektu: 5 333 000,00 zł
Dofinansowanie: 2 399 850,00 zł
 

Zapytanie ofertowe sporządzono w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego InteligentnyRozwój, Działanie Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Dotyczy: dostawa linii technologicznej do przetwarzania lodówek i produkcji płyt termoizolacyjnych.

Zapytanie ofertowe - dostawa linii technologicznej
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę linii technologicznej do przetwarzania lodówek i produkcji płyt termoizolacyjnych. Najlepszą ofertę złożyła firma Sort-Bet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 32/U 15, 04-036 Warszawa. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto, czas reakcji serwisu rozumiany jako czas niezbędny do diagnozy przyczyny awarii, czas niezbędny do usunięcia awarii.

Wpisy


Przykładowe logotypy