Klauzula RODO

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest  zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść emaila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przesyłanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie w inny sposób, bądź podjecie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usuniecie tego materiału z komputera. Ponadto spółka przestrzega zasad bezpieczeństwa i poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej.  

W zwiazku z powyższym informujemy, iż Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów dla których  zostały nam udostępnione. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Elektrorecykling S.A. z siedzibą w Sękowie, ul. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl,
e-mail: rodo@elektrorecykling.eu

Wpisy


Przykładowe logotypy