Polityka jakości i środowiska

Elektrorecykling S.A. będąca liderem wśród zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, a tym samym rolę, jaką odgrywa w systemie przetwarzania odpadów, stawia przed sobą cel – ograniczenie negatywnego oddziaływania zużytego sprzętu oraz prowadzonej działalności na środowisko, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań klientów i pozostałych zainteresowanych stron.
Wymienione cele będą realizowane poprzez stopniowe zwiększanie zakresu i skali prowadzonej działalności, podnoszenie jakości usług, z równoczesną dbałością o środowisko w ramach prowadzonych procesów.

Zarząd Elektrorecykling S.A. zobowiązuje się do:
 • zapobiegania potencjalnym zanieczyszczeniom środowiska i innym zdarzeniom wypadkowym,
 • utrzymania możliwie najmniejszego negatywnego wpływu prowadzonych działań
  na środowisko, m. in. w zakresie zużycia surowców, energii, wytwarzanych odpadów
  oraz innych emisji,
 • dokonywania oceny potencjalnego wpływu na środowisko planowanych technologii,
 • przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska oraz innych wymagań wynikających
  z prowadzonej działalności,
 • podnoszenia świadomości i kwalifikacji personelu w zakresie prowadzonych procesów
  oraz wpływu tych procesów na środowisko,
 • ciągłego doskonalenia w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Bartosz Kubicki
Prezes Zarządu Elektrorecykling S.A.

Wpisy


Przykładowe logotypy